DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Get Adobe Flash player

Wyciąg z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w –sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z póź. zmianami 27.10.2012r.  (Dz. U. 2014r. Nr 104)

 § 22. 1. Zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli są również realizowane przez zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach nauczycieli-doradców metodycznych.

2. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

3) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

3. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2.

4. Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Zadania doradców metodycznych:

 1. Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej w ramach zawodów/ kwalifikacji i wykonywaniu zadań związanych z wdrażaniem reformy oświaty.
 2. Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 3. Pomoc w doborze, adaptacji, modyfikacji programów nauczania lub ich opracowywania.
 4. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym i stwarzania

        warunków dla rozwoju różnych form aktywności uczniów.

 1. Wspieranie rozwoju umiejętności dydaktycznych w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Wspieranie szkół i nauczycieli w działaniach podnoszących efektywność kształcenia poprzez opracowywanie i wdrażanie wniosków wynikających z analizy egzaminów zewnętrznych.
 3. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia wewnątrzszkolnych badań ewaluacyjnych.
 4. Pomoc we wdrażaniu technologii informacyjnej na zajęciach i pogłębienie umiejętności wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym TIK.
 5. Podejmowanie działań na rzecz szkół  we współpracy z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz oświaty.
 6. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.

Doradcy w szczególności zapewniają nauczycielom:

 -       wsparcie w realizacji priorytetów edukacyjnych w danym roku szkolnym,

-       pomoc  we wdrażaniu reformy oświaty,

-       dostęp do aktualnej oferty różnych form doskonalenia zawodowego i poszerzania kompetencji,

-       aktualną informację na temat programów nauczania, podręczników i pakietów edukacyjnych oraz publikacji metodycznych i zawodowych,

-       warsztaty metodyczne, w tym narzędzia służące do weryfikacji materiałów metodycznych,

-       aktualną informację na temat egzaminów maturalnych i zawodowych,

-       pomoc w opracowaniu przykładowych zadań egzaminacyjnych we wskazanym zawodzie,

-       opiekę merytoryczno-metodyczną w zakresie wdrażanych innowacji pedagogicznych,

-       aktualizację wiedzy i umiejętności na temat nowoczesnych metod nauczania, wychowania           i organizacji pracy szkoły,

-         pomoc w organizacji pracy liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia, przewodniczących zespołów samokształceniowych,

-       pomoc w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu badania efektów jakości pracy szkoły,  w   tym ewaluacji,

-         wsparcie w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpośrednio warsztatu pracy, np. poprzez udział w zajęciach nauczyciela, analizę merytoryczną i metodyczną zajęć,

-       warunki do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli w rejonie,

-       dbanie o diagnozę potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego,

-      opiekę nauczycielom będącym na ścieżce awansu zawodowego oraz rozpoczynającym pracę

-      uczestniczą w procesie awansu zawodowego nauczycieli.

Doradcy metodyczni są istotnym elementem rozwoju jakościowego szkoły.

 Formy realizacji zadań przez doradców metodycznych

  1. Doradca metodyczny planuje i organizuje swoją pracę zgodnie z koncepcją pracy
   KCER.
  2. Udziela  konsultacji indywidualnych  i zespołowych.
  3. Prowadzi spotkania informacyjne w radach pedagogicznych szkół.
  4. Organizuje różne formy doskonalenia wspomagające pracę dydaktyczną i wychowawczą nauczycieli, np. konferencje, seminaria, warsztaty, zajęcia otwarte, konkursy, itp. – dzieli się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
  5. Wykonuje zadania na rzecz KCER wynikające z bieżących potrzeb lub zlecone przez dyrektora i mieszczące się w koncepcji pracy KCER.
  6. Planuje swój rozwój zawodowy, bierze udział w konferencjach, kursach, szkoleniach, warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez KCER, ORE, KOWEZiU.
  7. Dokumentuje swoją pracę zgodnie z zasadami przyjętymi w Centrum.

 Zespoły zadaniowe tworzone przez doradców

W KCER mogą powstawać zespoły zadaniowe doradców metodycznych, np. opracowanie przykładowych programów nauczania, materiałów dydaktycznych i inne.

 Zespół do spraw analiz i prognoz edukacyjnych

 Zadanie zespołu to badanie potrzeb nauczycieli w zakresie warsztatu pracy oraz planowanie zadań związanych z projektowanymi przez MEN oraz MRiRW zmianami programowymi i strategicznymi w rozwoju szkól i placówek oświatowych.

 Zespoły powoływane do realizacji zadania w trakcie roku szkolnego

 W trakcie roku szkolnego w KCER mogą być powoływane zespoły do realizacji dodatkowych zadań  na wniosek organizacji lub instytucji działających na rzecz oświaty lub wynikających z potrzeb środowiska edukacyjnego, np. sieci współpracy i doskonalenia. Mogą to być również zadania zalecone przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny np. analiza wyników egzaminów maturalnych lub zawodowych.

 Organizacja pracy nauczycieli – doradców metodycznych

o    ustalone przez organ prowadzący obniżone pensum doradcy realizują w czasie 3 dni (liczba  godz. 9 ), w pozostałe dni pełnią dyżury metodyczne,

o    raz w miesiącu uczestniczą w spotkaniach z koordynatorem w KCER w Brwinowie,

o    przygotowują i przedkładają w KCER roczne plany pracy oraz sprawozdanie z działalności doradcy metodycznego w terminach ustalonych przez dyrektora placówki,

o    co najmniej dwa razy w roku szk. prowadzą otwarte zajęcia edukacyjne (lekcja otwarta) lub warsztatowe dla nauczycieli,

o    prowadzą co najmniej 2 szkolenia rad pedagogicznych w czasie roku szkolnego,

o    wspierają KCER w organizacji form doskonalenia dla doradców metodycznych i aktywnie uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez KCER w ich rejonie,

o    poszerzają i aktualizują własną wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach doskonalenia.

 Szkoły w których są zatrudnieni nauczyciele doradcy – metodyczni:

o    zapewniają właściwe warunki do pracy doradcy – pomieszczenie wraz z wyposażeniem, materiały biurowe, możliwość korzystania z telefonu stacjonarnego, faxu szkoły, przesyłania korespondencji służbowej, dostęp do służbowego komputera i Internetu itp.

o    potwierdzają czas pracy doradcy,

o    pokrywają koszty delegacji służbowych,

o    umożliwiają  i wspierają organizowanie grupowych spotkań doradcy z nauczycielami szkół rolniczych,

Wykaz nauczycieli - doradców metodycznych w szkołach rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku szkolnym 2015/2016
Nauczyciele doradcy metodyczni pełnią dyżury w swoich szkołach w następujących terminach:

 

 • czwartek godz. 8.00 – 13.00
 • piątek godz. 8.00 – 12.00

Lp.

Nazwisko

i imię

Szkoła

Kontakt

Obszar / zawody

1.

Bilska Jolanta

ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie

99–440 Zduny

Zduńska Dąbrowa 64

woj. łodzkie

j.bilska@kcer.pl

tel. 46 838 74 95

tel.609 279 200

Produkcja rolnicza – roślinna:

-         technik agrobiznesu

-         technik rolnik

-         rolnik

2.

Kosior Danuta

ZS CKR w Gołotczyźnie

06-430 Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

woj. mazowieckie

d.kosior@kcer.pl

tel. 23 671 30 45

tel.607 393 300

Produkcja rolnicza zwierzęca:

-         technik agrobiznesu

-         technik weterynarii

-        technik hodowca  koni

-         technik pszczelarz

-         technik rolnik

-         rolnik

3.

Mleczko Elżbieta

ZS CKR w Bydgoszczy

85-836 Bydgoszcz

ul. Filmowa 1

e.mleczko@kcer.pl

tel. 52 372 62 65

tel. 609 767 400

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu:

-         technik architektury krajobrazu

-         technik ogrodnik

-         ogrodnik

4.

Naranowicz – Zgierska Renata

ZS CKR w Kamieniu Małym

66-460 Witnica

Kamień Mały 89

woj. lubuskie

r.naranowicz@kcer.pl

tel. 95 751 58 26

tel. 605 118 500

Agroekonomika:

-         technik agrobiznesu

-         technik turystyki wiejskiej