DORADCA METODYCZNY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Get Adobe Flash player

Sprawozdanie

z zajęć otwartych, które odbyły się w ZSCKR w Gołotczyźnie

w dniu 11.01.2017 roku.

 

Prowadzący:  mgr  inż. Danuta Kosior, doradca metodyczny  KCER w Brwinowie.

 

Obserwatorzy: kierownik kształcenia praktycznego ZSCKR w Gołotczyźnie Cezary Kwasiborski, koleżanki z rodzimej szkoły uczące produkcji zwierzęcej. Łącznie 4 osoby.

Tematem zajęć:.” Identyfikacja i rejestracja zwierząt – znakowanie owiec”.

 

Uczestnicy zajęć:   uczniowie  klasy drugiej technikum weterynarii.

 

Zastosowane metody:  ćwiczenia praktyczne z udziałem zwierząt, wykład z elementami pogadanki, pokaz, instruktaż wstępny i bieżący.

 

Przebieg zajęć:  Prowadząca po  nawiązaniu do wykonywania identyfikacji zwierząt  omówiła  przygotowane pomoce dydaktyczne, przepisy BHP, zasady humanitarnego traktowania zwierząt,  przebieg zajęć  oraz przedstawiła zasady i kryteria oceniania  pracy uczniów.

Po wstępnym omówieniu przez nauczyciela uczniowie w parach przystąpili do  wykonania zadania, którym było wypełnienie formularzy wniosków i zgłoszeń do ARiMR oraz  poskromienie i zakolczykowanie jagnięcia.

 Uczniowie po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania zaprezentowali efekty swojej pracy. W trakcie samodzielnej pracy uczniów  nauczyciel obserwował pracę zespołów, wspierał i korygował ich działania. Praca uczniów została oceniona zgodnie                                  z przedstawionymi  kryteriami oceniania.

Ocena pracy nauczyciela przez uczniów: uczniowie  wypełnili anonimową ankietę ewaluacyjną, w której zawarli swoje uwagi i spostrzeżenia. Wszyscy uczniowie wyrazili opinię, że zajęcia były dla nich interesujące i ciekawe. Na pytanie:  Co Ci się w tej lekcji najbardziej podobało? Wszyscy odpowiedzieli, że praca samodzielna ze zwierzętami, obcowanie ze zwierzętami oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Na pytanie:  Co Ci się      w tej lekcji najbardziej nie podobało? brak było odpowiedzi negatywnych.

Ogólna ocena wystawiona nauczycielowi  za przeprowadzoną lekcję w skali od 1 do 6 była jednomyślna i wynosiła 6.

Omówienie zajęć: Zajęcia zostały ocenione jako ciekawe i trudne do przeprowadzenia. Uznano, że ich przebieg był zgodny ze scenariuszem. Zwracano uwagę na jasność przedstawionych celów i ich realizację w wysokim stopniu. Wystąpiło poinformowanie uczniów w formie słownej i pisemnej: jaki był cel  lekcji; czego powinni nauczyć się na lekcji; jakie są kryteria oceniania. Metody prowadzenia zajęć również uznano za właściwie dobrane. W trakcie zajęć miało miejsce ciągłe wzbudzanie ciekawości uczniów poprzez umiejętne wykorzystanie środków audiowizualnych, zadawanie pytań przez najbardziej aktywnych uczniów i udzielanie im odpowiedzi. Uczniowie na zajęciach byli bardzo zaangażowani, dokładnie i w pełnym skupieniu wykonywali zadanie praktyczne. Zwrócono również uwagę na stałe monitorowanie czynności uczniów, przekazywanie im na bieżąco informacji o postępach i efektach w pracy.

Mocne strony nauczyciela: Obserwatorzy  wskazali następujące mocne strony nauczyciela prowadzącego otwarte zajęcia praktyczne:

-przedstawianie wiadomości w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały dla uczniów,

-dobry kontakt z uczniami-przyjazny i serdeczny( indywidualne zwracanie się do uczniów),

-wspieranie uczniów i pomaganie w wykonaniu zadań,

-bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i dbałość o szczegóły,

- dobre rozplanowanie zajęć pod względem organizacyjnym,

- umiejętne wykorzystanie zwierząt gospodarstwa szkolnego,

-duży nacisk na przestrzeganie zasad bhp i dobrostanu zwierząt,

-szczegółowe omówienie i  pokaz zabiegu kolczykowania,

-umiejętne zastosowanie wiedzy w praktyce,

-zastosowanie oceniania kształtującego,

-zastosowanie informacji zwrotnej poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety ewaluacyjnej,

Słabe strony zajęć: słabych stron nauczyciela nie zaobserwowano.

Pytania  obserwatorów do prowadzącej: Pytań do prowadzącej nie zadano.

                                                                              

                                                                                     Opracowała:

Nauczyciel doradca metodyczny KCER

                                                                                   Danuta Kosior                                                                     Sprawozdanie

                          z zajęć otwartych, które odbyły się w ZSCKR w Gołotczyźnie

                                                            w dniu 12.05.2016 roku.

Prowadzący:  mgr  inż. Danuta Kosior, doradca metodyczny  KCER w Brwinowie.

Obserwatorzy:   pracownicy KCER w Brwinowie : Pani koordynator  Marta Choroszczyńska ,doradcy metodyczni,   kierownik kształcenia praktycznego ZSCKR w Gołotczyźnie Cezary Kwasiborski, nauczyciele ze szkół  prowadzonych przez MRiRW oraz koleżanki z rodzimej szkoły. Łącznie 18 osób.

Tematem zajęć: „Przygotowanie królika na wystawę lub pokaz” .

Uczestnicy zajęć:   uczniowie  klasy pierwszej technikum weterynarii.

Zastosowane metody:  ćwiczenia praktyczne z udziałem zwierząt, wykład z elementami pogadanki, pokaz, instruktaż wstępny i bieżący.

Przebieg zajęć:  Prowadząca po  nawiązaniu do wykonywania pielęgnacji  zwierząt  omówiła  przygotowane pomoce dydaktyczne, przepisy BHP, zasady humanitarnego traktowania zwierząt,  przebieg zajęć  oraz przedstawiła zasady i kryteria oceniania  pracy uczniów.

Po pokazie nauczyciela uczniowie w parach przystąpili do  wykonania zadania, którym było wykonanie pielęgnacji królika. Uczniowie po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania  omówili jakie zabiegi wykonali  i zaprezentowali efekty swojej pracy. W trakcie samodzielnej pracy uczniów  nauczyciel obserwował pracę zespołów, wspierał i korygował ich działania. Praca  uczniów została oceniona zgodnie z przedstawionymi  kryteriami oceniania.

Ocena pracy nauczyciela przez uczniów: uczniowie  wypełnili anonimową ankietę ewaluacyjną, w której zawarli swoje uwagi i spostrzeżenia. Wszyscy uczniowie wyrazili opinię, że zajęcia były dla nich interesujące i ciekawe. Na pytanie: . Co Ci się w tej lekcji najbardziej podobało? Wszyscy odpowiedzieli, że praca samodzielna ze zwierzętami, obcowanie ze zwierzętami oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Na pytanie: . Co Ci się  w tej lekcji najbardziej nie podobało? brak było odpowiedzi negatywnych.

Ogólna ocena wystawiona nauczycielowi  za przeprowadzoną lekcję w skali od 1 do 6 przedstawiła się następująco: 7 uczniów wystawiło ocenę 6 jeden uczeń wystawił ocenę 5.

Omówienie zajęć: Zajęcia zostały ocenione jako wzorcowe i ciekawe. Uznano, że  ich przebieg był zgodny ze scenariuszem. Zwracano uwagę na jasność przedstawionych celów     i ich realizację w wysokim stopniu. Wystąpiło poinformowanie uczniów w formie słownej      i pisemnej: jaki był cel  lekcji; czego powinni nauczyć się na lekcji; jakie są kryteria oceniania. Metody prowadzenia zajęć również uznano za właściwie dobrane. W trakcie zajęć miało miejsce ciągłe wzbudzanie ciekawości uczniów poprzez umiejętne wykorzystanie środków audiowizualnych, zadawanie pytań przez najbardziej aktywnych uczniów  i udzielanie im odpowiedzi. Uczniowie na zajęciach byli bardzo zaangażowani, dokładnie i w pełnym skupieniu wykonywali zadanie praktyczne. Zwrócono również uwagę na stałe monitorowanie czynności uczniów, przekazywanie im na bieżąco informacji o postępach i efektach w pracy. Zwrócono uwagę na zadaną pracę domową, której treść obejmowała poziom umiejętności z zakresu stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych.

Mocne strony nauczyciela: Obserwatorzy  wskazali następujące mocne strony nauczyciela prowadzącego otwarte zajęcia praktyczne:

-przedstawianie wiadomości w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały dla uczniów,

-dobry kontakt z uczniami-przyjazny i serdeczny( indywidualne zwracanie się do uczniów),

-wspieranie uczniów i pomaganie w wykonaniu zadań,

-bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i dbałość o szczegóły,

- dobre rozplanowanie zajęć pod względem organizacyjnym,

- umiejętne wykorzystanie pomocy dydaktycznych, w tym okazów naturalnych (różne rasy   królików),

-duży nacisk na przestrzeganie zasad bhp i dobrostanu zwierząt,

-szczegółowe omówienie i precyzyjny  pokaz czynności pielęgnacyjnych,

-umiejętne zastosowanie wiedzy w praktyce,

-docenianie uczniów z dużym zasobem wiedzy dotyczącej  tematu,

-zastosowanie oceniania kształtującego,

-zastosowanie informacji zwrotnej poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety ewaluacyjnej,

Słabe strony zajęć: słabych stron nauczyciela nie zaobserwowano.

Pytania  obserwatorów do prowadzącej: Dotyczyły one określenia czasu przygotowania zajęć praktycznych oraz czy w przygotowaniach uczestniczyli uczniowie, jak realizuje tematykę pielęgnacji zwierząt w przypadku braku żywych przedstawicieli gatunku?

W odpowiedzi prowadząca wyjaśniła, że gospodarstwie szkolnym występuje dość duża liczba różnych gatunków żywych zwierząt, na których wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne. Precyzyjne przygotowanie zajęć wymaga sporo czasu, umiejętności i wiedzy. Uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu stanowisk i dostarczeniu zwierząt do pracowni.

 

                                                                                                        Opracowała:

                                                                                        Nauczyciel doradca metodyczny KCER

                                                                                                       Danuta Kosior

 

   Zachęcam innych nauczycieli do przeprowadzenia lekcji otwartej, naprawdę można się dowartościować, zwłaszcza jeśli wydaje nam się, że popadliśmy w rutynę i czujemy wypalenie zawodowe.